Intern Reglement

Algemeen

 1. Per seizoen legt het bestuur de lidmaatschapsbijdragen voor de leden van de jeugdwerking van Sparta Kruiseke vast.
  Deze som dekt de bijdrage per speler bij de KBVB, de verzekering, het verzorgen van de terreinen,  de aankoop van materiaal (ballen, kegels, enz..), de drankjes na de wedstrijden, etcetera…
 2. Elke speler, trainer, begeleider, ouder of verantwoordelijke wordt geacht kennis te hebben genomen van dit intern reglement en ermee in te stemmen.
 3. Bij een meningsverschil op sportief vlak (inzake de tactiek, vervangingen, de selectie, enz.…) kan een speler/ouder contact opnemen met de jeugdcoördinator.
  Andere zaken mogen altijd met de trainer besproken worden.

  Gedrag tijdens de trainingen

 1. De spelers volgen stikt alle hieronder beschreven gedragregels op. De trainers of afgevaardigden kunnen daarboven extra regels opleggen aan hun ploeg. Zij brengen de spelers daarvan op
  de hoogte.
 2. Elke afwezigheid voor een training wordt tijdig vooraf gemeld.
 3. Elke speler groet zijn trainer, afgevaardigde en bestuursleden bij aankomst en vertrek in de club.
 4. De spelers begeven zich zonder uitdrukkelijke toestemming niet op de terreinen, of in een andere dan aan de ploeg toegewezen kleedkamer.
 5. De spelers brengen geen onnodige waardevolle voorwerpen (zoals GSM, horloge, sieraden, enz…) of grote hoeveelheden
  geld mee naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.
 6. De spelers bewaren de orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers en men laat er geen afval achter. Afval hoort in de vuilnisbak.
 7. Zowel voor als na de training bevindt men zich niet
  langer in de kleedkamer dan noodzakelijk is.
 8. Als de trainer of afgevaardigde het woord neemt, zijn alle spelers stil.
 9. De afgevaardigde of trainer controleert voordat de spelers zich naar het veld begeven, of kleren en schoeisel behoorlijk
  zijn aangetrokken. De kledij moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden.
 10. Geen enkele speler betreedt een trainingsveld waarop een andere ploeg actief is.
 11. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen.
 12. Spelers die op gelijk welke manier de training blijvend storen, worden op een passende manier  door de trainer gesanctioneerd.
 13. Het gebruik van obscene of beledigende taal is ten strengste verboden en wordt gesanctioneerd.
 14. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de training heeft onmiddellijke verwijdering van het terrein als gevolg.
 15. Na de training wordt het materiaal gezamenlijk opgeruimd. De trainer bepaalt eventueel een beurtrol.

Gedrag tijdens de wedstrijden

 1. De gedragsregels die gelden voor de trainingen, zijn uiteraard ook van toepassing op de wedstrijden.
 2. Tijdens de opwarming voor de wedstrijd dragen de spelers hun Sparta-trainingspak.
 3. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de wedstrijden, maar ook bij de opwarming en de
  wedstrijdbespreking.
 4. De spelers zijn het visitekaartje en uithangbord van onze club.  Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten.
  In geval van ernstige tekortkomingen op het gebied van fair-play, sportiviteit en algemeen gedrag kan de trainer in
  samenspraak met de jeugdcoördinator een sanctie uitspreken.
 5. Na de wedstrijd wordt de gebruikte kledij weer ordelijk ingezameld onder leiding van de afgevaardigde. De spelers houden zich hierbij aan de regels die de afgevaardigde oplegt.
 6. Het roken en het nuttigen van alcoholische dranken is ten strengste verboden.
 7. Om veiligheidsredenen worden alle sieraden verwijderd voor de wedstrijd.

Verantwoordelijkheid en gedrag van de ouders

 1. De ouders zorgen ervoor dat het kind op tijd aanwezig is op de trainingen en de wedstrijden.
 2. De verantwoordelijkheid van de ouders begint van zodra de spelers de kleedkamers verlaten, zowel na de trainingen als na de wedstrijden.
 3. Trainers en het clubbestuur kunnen NIET verantwoordelijk gesteld worden voor zaken die buiten de trainings- en wedstrijdmomenten gebeuren.
 4. Houd er rekening mee dat de clubmensen het goed met de kinderen voor hebben. Ze doen alles in functie van het kind. Sommige zaken zijn niet haalbaar, aanvaard dit dan ook.
 5. Het heeft geen zin te proberen uw wil op te dringen aan trainers of bestuursleden. Dit lukt toch niet en het brengt alleen maar problemen met zich mee.
 6. Probeer ook bepaalde zaken te relativeren. Zij die de verantwoordelijkheid nemen, doen dit in eer en geweten.
 7. De club verwacht sportief gedrag en gezond enthousiasme vóór, tijdens en na de wedstrijden. Ouders hebben net als de
  trainers en afgevaardigden een voorbeeldfunctie. Wij verwachten dus een positieve ingesteldheid! Wees positief kritisch tegenover ALLE spelers en blijf de jongens steunen!
 8. De resultaten zijn niet het belangrijkste, wel het leren voetballen en het plezier dat ermee gepaard gaat!
 9. Hoe begaafd uw zoon ook is, karakter vormt de topper ! Steun hem ook als het eens minder loopt.
 10. Steun de jeugdtrainers. Zij weten wat ze doen en zijn uw vertrouwen waard!
 11. Als de trainer uw kind een keer op de bank zet, weet dan dat elke speler wel eens aan de kant start of aan de kant moet tijdens een wedstrijd. De clubfilosofie is immers: voor iedereen de nodige speelminuten!
 12. Moedig alle spelers positief en constructief aan en vermijd langs de zijlijn instructies te geven! Dit is het werk van de trainer.
 13. Blijf steeds positief tegenover de wedstrijdleiding en de tegenstrever.
 14. Gebruik geen fysiek, mentaal of verbaal geweld.
 15. Respecteer het Fair Play Charter !
 16. Veel misverstanden kunnen vermeden worden door op een ernstige en rustige manier met elkaar te praten. Aarzel niet om bij problemen de verantwoordelijken an te spreken.
 17. Voetbal is een groepssport, wie scoort is niet zo belangrijk, een assist is minstens even belangrijk, net zoals een goede verdediger of keeper!
Versie 2015-09-07